Certificering VMT

Waarom E.S.®

Leden van de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT) hebben allemaal de opleiding aan de School voor Manuele Therapie in Utrecht voltooid. Alle leden zijn dan ook gediplomeerd Manueel Therapeut volgens het systeem Van der Bijl of de Utrechtse school. Echter, niet alle leden hebben ervoor gekozen zich als manueel therapeut te profileren. De VMT behartigt de belangen van haar leden op sociaal en maatschappelijk gebied en zorgt voor een voortdurende bewaking en bevordering van de kwaliteit van het vak manuele therapie E.S.®. Daartoe werd in de negentiger jaren een interne reorganisatie doorgevoerd binnen de vereniging. Dit heeft geresulteerd in een systeem van certificering van leden die zich profileren als manueel therapeut.

Certificering

Om voor certificering in aanmerking te komen, moeten de leden aan een aantal in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging gestelde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden stellen eisen aan de praktijkvoering via het Reglement Algemenen Praktijkvoorschriften (RAP), het minimum aantal behandelingen om de vaardigheden als manueel therapeut te kunnen behouden (12 patiënten per week), behandelduur, eisen aan de declaraties, drukwerk en via het Beroepsprofiel aan de gedragscodes en beroepsregels voor de Manueel therapeut E.S.®. Vanzelfsprekend worden ook eisen gesteld ten aanzien van na- en bijscholing. Het Reglement Algemene Praktijkvoorschriften regelt zaken als de bereikbaarheid van de praktijk, praktijkinrichting, patiëntendossiers, hygiëne, attitude, persoonsregistratie, overdracht, nazorg, waarneming, relatie met de reguliere zorg, kwaliteitsbeleid, vestiging en spreiding e.d. Ook werd er in het kader van het kwaliteitsbeleid een klacht- en tuchtregeling ontworpen, waarin de patiëntenvereniging (PVMT) tevens een functie vervult.

Controle

Eén maal per twee jaar wordt gecontroleerd of de Manueel Therapeut nog voldoet aan bovenstaande eisen. Controle vindt plaats door de toetsingscommissie. De laatste jaren worden praktijken, voorlopig nog op vrijwillige basis, ook gevisiteerd. Tijdens deze visitaties wordt daadwerkelijk ter plaatse gecontroleerd of aan de eisen uit het RAP en Beroepsprofiel is voldaan en zo nodig worden adviezen gegeven ter verbetering van de praktijkvoering of behandeling van patiënten. Hiertoe werd een Visitatiereglement opgesteld.

Keurmerk

Door de VMT werd bij het Benelux Merkenbureau een beeldmerk gedeponeerd, het E.S.® Beeldmerk. Slechts door de vereniging gecertificeerde leden zijn gerechtigd dit beeldmerk te voeren op gevel, briefpapier en andere uitingen. Hieraan zijn dus de gecertificeerde leden van de VMT herkenbaar. Een soort “kwaliteitskeurmerk” zou je kunnen zeggen.

Hierbij de link naar de VMT